تو روح خدایی ؟ تو که کردی به خدا پشت

تو روح خدائی؟تو که کردی به خدا پشت

(جمشید پیمان)

ای شیخک بدکاره ی صد روی و یکی پشت

نزد تو وفای به سخن گشت فرامشت

تا پای نهادی به سراپرده ی هستی

هم کعبه خراب از تو، هم خانه ی زرتشت

ای آیت شیطانی و ای شّر مجسم

تو روح خدائی؟تو که کردی به خدا پشت

با نام خدا، چون تو که بر نام خدا تاخت

با نام خدا، چون تو که از خلق خدا کشت

از رویِ ریا تیغ کشیدی به رگ عشق

خون ریختی از مهر و کشاندیش به چَرخُشت

بیگانه ستیزی سخنت بود شب و روز

بیگانه بچرخاند ترا با سرِ انگشت

ای جمله وجودِ تو پر از حِقد و پر از کین

خالق گِل منحوس تو را با چه بیآغشت؟

موسا ز تو بیزار، چو عیسا و محمّد

در خشم ز تو مانی و هم مزدک و زرتشت

گم شو که فتاده ست دگر تَشت تو از بام

در پیش جهانی بوَدَت باز دگر مشت