هر شلاقی که فرود می آید

هر شلاقی که فرود می‌آید

دو صدا دارد

یک صدا را شلاق‌زن می‌شنود

صدای دیگر را شلاق شده

ما صدای دوم شلاق هستیم

کدام صدا قوی‌تر است؟!

نرون و رضا شاه صدای اول را می‌شنوند

صدای دوم را ما می‌شنویم

عرقش را شلاق‌زن پاک می‌کند

ما نیز عرق‌مان را پاک می‌کنیم

شلاق بعدی را که می‌زند می‌گوییم

محکم‌تر از این هم می‌توانید بزنید آقا،

ما شما را محکم‌تر زده‌ایم…

در فاصله‌ی دو شلاق یک سوال مطرح می‌شود

چه بکنیم که پیش از خشک شدن چاه‌های نفت

شما از اینجا بروید؟!

شلاق را محکم‌تر از این هم می‌توانید بزنید آقا،