انیمیشن سیاسی و طنز دادگاه مرغ بعد از گرونی قیمت گوشت و مرغ در نظام خامنه ای