نوحه سید علی ول معطلی با حضور خامنه ای و بسیجی های ساندیس خور