طنز خنده دار تونل زیرزمینی موشکی و موشک دزفول با مدار نجومی