وقتی که یک هموطن درد می کشد کل دولت باید تکان بخورد

0
139

وقتى كه يك هموطن دردميكشد كل دولت بايد تكان بخورد

محمد بن راشد

یک شهروند بازنشسته اماراتی به رادیو عجمان زنگ میزند و می گوید بازنشسته است و حقوق ماهی ده هزار درهم کفاف نمیکند و هزینه ها بالا است و درد دل می کند ولی با جواب نادرست و تمسخر  گوینده  رادیو مواجه می شود، درست نیم ساعت بعد از دفتر شیخ محمد بن راشد به رادیو عجمان زنگ میزنند و گوینده را بخاطر تمسخر يك بازنشسته از راديو اخراج میکنند و به وزیر رفاه اجتماعی دستور می دهند که خلال ۲۴ ساعت تمام نیازمندیهای آن بازنشسته را برآورده کنند.

روز بعد آن شخص بازنشسته به جلسه مجلس وزرا دعوت شده و بودجه ای به مبلغ ۱۱ ملیارد درهم برای تامین نیازمندیهای بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص مى يابد و همان شخص بازنشسته که روز قبل به رادیو عجمان زنگ زده  بود و امروز به جلسه هيّئت دولت دعوت شده، مدير بازرسى امور بازنشستگان تامین اجتماعی ميگردد، در پايان جلسه دولت، محمد بن راشد به وزرايش ميگويد:

وقتى كه يك هموطن درد ميكشد كل دولت بايد تكان بخورد. ?????????