وقتی که یک هموطن درد می کشد کل دولت باید تکان بخورد

وقتى كه يك هموطن دردميكشد كل دولت بايد تكان بخورد

محمد بن راشد

یک شهروند بازنشسته اماراتی به رادیو عجمان زنگ میزند و می گوید بازنشسته است و حقوق ماهی ده هزار درهم کفاف نمیکند و هزینه ها بالا است و درد دل می کند ولی با جواب نادرست و تمسخر  گوینده  رادیو مواجه می شود، درست نیم ساعت بعد از دفتر شیخ محمد بن راشد به رادیو عجمان زنگ میزنند و گوینده را بخاطر تمسخر يك بازنشسته از راديو اخراج میکنند و به وزیر رفاه اجتماعی دستور می دهند که خلال ۲۴ ساعت تمام نیازمندیهای آن بازنشسته را برآورده کنند.

روز بعد آن شخص بازنشسته به جلسه مجلس وزرا دعوت شده و بودجه ای به مبلغ ۱۱ ملیارد درهم برای تامین نیازمندیهای بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص مى يابد و همان شخص بازنشسته که روز قبل به رادیو عجمان زنگ زده  بود و امروز به جلسه هيّئت دولت دعوت شده، مدير بازرسى امور بازنشستگان تامین اجتماعی ميگردد، در پايان جلسه دولت، محمد بن راشد به وزرايش ميگويد:

وقتى كه يك هموطن درد ميكشد كل دولت بايد تكان بخورد. ?????????