با آمدن خمینی از پله های هواپیما به ایران ، کشتارها و خونریزی ها شروع شد