ترانه طنز مشکل ما کدخداست – مشکل ما خامنه ای است – از فینیتو – تلگرام @finittoo