شماره تلفن

شماره تلفن

بسيجيه میخواد شماره تلفن را بنویسه ساندیس را ازجیبش در میاره شماره را روی آن مینویسه.

بسیجیه از ماموریت برمیگرده. بهش میگن: از مسافرت چي آوردي؟ ميگه: تشريف! بسیجیه تو گشت شبانه، يه جيرجيرک پيدا مي کنه تا صبح روغن کاريش مي کنه