طنز آخوند جزایری در لندن و تبیین آرمانهای امام – tanz jazayeri