در تنظیم با مادری، که بخاطرگرسنگی بچه هایش پنج عدد تخم مرغ دزدیده بود ….