بعد از چهل سال جنایت و غارت نظام درحال فروپاشی است