بعد از چهل سال جنایت حاکمیت خامنه ای در حال فروپاشی است