حاکمیت فاسد خامنه ای بعد از چهل سال جنایت با قیام مردم مواجه شده