ترانه طنز جنجالی و خنده دار وضع نظام خرابه با شرکت خامنه ای khemenei – rouhani