راهکارهای خنده دار از دکتر بزن بهادر در چهارراه استراتژیک نظام جمهوری اسلامی