زنده باد فرزند ایران زمین

زنده باد فرزند ایران زمین

آری  من از تبار زاگرس ام

واز فراز دماوند

فریاد می زنم

من

آرش ام

من

یعقوب لیث. 

و من. پیروزان ام

از لشکریان آریو برزن و یوتاب خواهرش

کوروش. اسطوره من است

بابک و مزدک. 

این فرزند ایرانی ام را می ستایم

من جام شوکران سر کشیده ام

آموزگار من

در طوس خفته است

من

ایرانی ام

من کهنه معلم این دیارم