چهل سال کشتار وجنایت نظام آخوندی بر علیه مردم ایران