اخبارصنعت : وزیرکار ؛ عمده بیکاران فاقد مهارت کافی هستند!!