نظام آخوندی با مزدورانش در منطقه به آتش افروزی مشغولند