آتش افروزی رژیم در منطقه ، عاقبت دامن رژیم را گرفته است