ایران به مانند مرغی است که تخم تروریستی تولید می کنه