روزی همسر ملانصرالدین ….

0
21

🌼🍃🍂🌸🍃🍂🌼🍃🌱💐🌿🌴

🍃🍂🌸🍃🌻🌿🍃🌴

🌴

روزی همسر ملانصرالدین از او پرسید:

فردا چه می کنی؟

گفت: اگر هوا آفتابی باشد به مزرعه می روم و اگر بارانی باشد به کوهستان می روم و علوفه جمع می کنم.

همسرش گفت:  #بگو_ان_شاءا…

او گفت: ان شاءا… ندارد فردا یا هوا آفتابی است یا بارانی.

از قضا فردا در میان راه راهزنان رسیدند و او را کتک زدند.

ملانصرالدین نه به مزرعه رسید و نه به کوهستان و مجبور شد به خانه بازگردد.

همسرش گفت: کیست؟

او جواب داد: ان شاءا… منم.😂😂

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here