نسل فردا: مطهری ؛ عبور از پیشنهادها به حکم عقل سلیم