نظام آخوندی از تروریست ها مانند جوجه هایش رسیدگی می کند