طنز جنجالی سرود نیروی هوایی با شرکت مقام عظما خامنه ای