طنز گفتگوی اقتصادی درباره گران شدن گوشت و کاهو و …..