عقابی داشت از گرسنگی می مرد

? عقابی داشت از گرسنگی میمرد

     و نفسهای آخرش را می کشید.

⚡️کلاغ و کرکسی هم مشغول

     خوردن لاشه‌ی‌گندیدۀ آهویی بودند

✨ جغد دانا و پیری هم بالای شاخۀ

      درختی به آنها خیره شده بود.

⚡️ کلاغ و کرکس رو به جغد کردند و

      گفتند این عقاب احمق را می بینی

      بخاطر یک غروراحمقانه‌اش‌دارد از

      گرسنگی جان می دهد؟

      اگه بیاید و با ما هم سفره شودنجات

      پیدا می کند حال و روزش را ببین‌آیا

      باز هم می‌گویی‌عقاب‌سلطان‌پرندگان

      است؟

✨جغد خطاب به آنان گفت:

     عقاب نه مثل کرکس لاشخور است

     و نه مثل کلاغ دزد

     آنها عقابند از گرسنگی خواهند مرد

     اما اصالتشان را هیچ وقت از دست

     نخواهند داد

??  از چشم ? عقاب

            چگونه زیستن مهم است

            نه چقدر زیستن

?? زندگی ما انسانها هم باید مثل

          عقاب باشد، مهم نیست چقدر

          زنده‌ایم مهم این‌است‌به‌بهترین

          شکل انسانی زندگی کنیم