از کودکان کار به خردسالان کاردر نظام چپاول و غارت آخوندی رسیدیم