قاضی القضات فابریک

قاضی القضات فابریک !

قاتلی سفاک و موجودی خبیث 

بر قضائیه شود زین پس رئيس

شرح و تفسیر شقاوت های او

بی نیاز از هر بیان و گفتگو

سال شصت و هفت و سال قتل عام

مجری فعال فتوای امام

نقش او در  «هیئت مرگ» نظام

کرد او را قاضی والامقام

 مدتی قاضی اعدام و شکنج

رفت و  بنشست بر سر دریای گنج

«آستان قدس» و گنج بی حساب

دزدی و «تولیُتَش»اجر و صواب

حال این موجود ملعون و پلید

قاضی القضات فابریک و جدید

شیخ بیرون داده از انبان خویش

 بهر رفع درد بی درمان خویش

طشت رسوایی قوم ظالمان

اینچنین افتاده از بام جهان

فاضیان جلاد و جلادان فقیه

حاکمان شیاد و دجال و وقیح

اینک «آقا»‌ در مسیر انهدام

بهر دفع سرنگونی نطام

قاضی ال قضات جلاد آوُرُد

ننگ این اقدام را بر جان خَرُد

برگهای آخرش را اینچنین

می نهد در پیش ملت بر زمین

گو به عظما هر چه دارد رو کند

ملت اما جمله را جارو کند

از خروش و خشم  ملت عنقریب

سرنگونی هست ایشان را نصیب

  گودرز – اسفند ۹۷