اگر ما واقعا بخواهیم عشق بورزیم ما باید یاد بگیرم که بخشش داشته باشیم