آخوند بیمار در بیمارستان خارج و مردم بیمار در امام زاده !