واقعیتی -تلخ

واقعیتی_تلخ

ميگویند روزی مردی بازرگان خری را به زور ميكشيد، تا به دانايی رسيد

دانا پرسيد چه بر دوش خَر داری كه سنگين است و راه نمی رود؟

مرد بازرگان پاسخ داد يك طرف گندم و طرف ديگر ماسه

دانا پرسيد به جايی كه ميروی ماسه كمياب است؟

بازرگان پاسخ داد خير، به منظور حفظ تعادل طرف ديگر ماسه ريختم

دانا ماسه را خالی كرد و گندم را به دوقسمت تقسيم نمود و به بازرگان گفت حال خود نيز سوار شو و برو به سلامت

بازرگان وقتی چند قدمی به راحتی با خَر خود رفت، برگشت و از دانا پرسيد با اين همه دانش چقدر ثروت داری؟

دانا گفت هيچ

بازرگان شرايط را به شكل اول باز گرداند و گفت من با نادانی خيلی بيشتر از تو دارم، پس علم تو مال خودت و شروع كرد به كشيدن خَر و رفت

اين واقعيت جامعه ماست