اگر برای شما مهمه راهی پیدا خواهی کرد اگر نه ، شما بهانه ای پید اخواهید کرد