صدای اصلاحات :کارگران روی زمین ، مسئولان لم داده روی صندلیها ؛ تجلیل یا تحقیر؟