فقر وتنگدستی مردم از یکطرف و چپاول وغارت سران نظام آخوندی از طرف دیگر