ازهر کجای تاریخ که…..

از هر كجاى تاريخ كه شروع كنيم در تمام دوره ها مردان علاقه به قدرت داشتند مخصوصا در برابر زنان، در تمام اين دوره ها زنان را سركوب كردند و با پيدايش اديان اين فشار ها بيشتر بر زنان ملموس بود

تا جايى كه تمام اين زن ستيزى ها را ميشود در تورات و انجيل و قرآن يافت

روى صحبتم با آن دسته از آقايان است كه احساس ميكنند از نظر جنسيتى خيلى سر تر از زنان هستند، بر چه استدلالى چنين باورى داريد ؟

قوى هستيد ؟

بله هستيد آناتومى بدن مردان نسبت به زنان قوى تر است درست ولى ملاك بر برترى شما نسبت به سهمتان از جامعه و رفتار هاى اجتمايى و تمايلات شخصيتان نميشود

برابرى حقوق اجتماعى، سياسى، مدنى، حق تمام زنان جهان است

ما هيچ برترى جنسيتى بر هم نخواهيم داشت و اين تفكر يك تفكر اشتباه و تاريخ مصرف گذشته است كه از قديم در  ذهن ها مانده

روى صحبتم با آن دسته از زنان است كه پايبند اعتقادات ماقبل بشرى هستند

شما هيچ نابرابرى با مردان نداريد و نخواهيد داشت

حق شما به همان اندازه نفس كشيدن و به همان اندازه زندگى كردن است

در ايران خودمان، دختر ١٨ ساله برا رفتن به خارج از كشور و ازدواج، اجازه پدر را لازم دارد

و بعد از ازدواج رضايت همسر را

رفتن از قفسى به قفس ديگر تنها فرقش در تبادل احساسات و شب و جير جير تخت و لب و لوچه است

تجاوزات به حريم خصوصى و شخصى و اجتماعى زنان نيز خود يك خشونت عليه زنان است، كه دولت مردان اين را به نحو احسنت اعمال ميكنند

در گشت هاى امنيت اخلاقى، گشت هاى شبانه با زبان هايى به تحقير آلوده و امر هاى به قول معروف و نهى هاى به ظاهر منكر از هر ننه قمرى

زنان ما بيشتر از آنكه احساس امنيت كنند ميترسند

از خلوتى خيابان و كوچه ها و نگاه ها و پليس

چند مورد تجاوز را ديديد يا شنيديد كه بعد از آن زنان را به قتل رساندند ؟

چند مورد زور گيرى ؟

چند مورد ماليدگى در اجتماعات شلوغ

چند مورد اسيد پاشى ؟

بله همه شنيده ايد و يه آه كوتاه كشيديد و رد شديد

جامعه بيمار است بيمار فكرى و جنسى

بلند شو و از خودت شروع كن

جامعه بايد اصلاح شود

تو همان قدر از زمين و نفس كشيدن در آن سهم ميبرى كه من سهم ميبرم…