فقر و نداری برای مردم وغذاهای آنچنانی برای عده ای خاص