دوم دبستان تو سرمن کلاه گذاشتی پنیرموقاپیدی الان من همان کار را باتو کردم موبایلتو با کلک قاپیدم