سپاه عامل سیل در استان گلستان و شیراز در برنامه آفساید این هفته