صعود ممکنه دشوار باشه اما چشم انداز از بالا ارزشمند و زیبا است