همسر فرعون

همسر فرعون

تصميم گرفت که عوض شود

و شُد یکی از زنان والای بهشتی…

پسر نوح

تصميمي براي عوض شدن نداشت…

غرق شد و شُد درس عبرتی برای آیندگان…

اولي همسر يک طغيانگر بود

و دومی پسر يک پيامبر…!

براي عوض شدن هيچ بهانه ای قابل قبول نيست…

اين خودت هستي که تصميم می گيری تا عوض شوی…

بعضي از چيزها دير که شد،

بي‌ فايده هستند…

مانند بوسيدن پيشانی عزیزی که دیگر نیست…

ماننددست رودست گذاشتن همه ی ماها…که فقط درشعارهای عامیانه درجامیزنیم.حال اینروزهای کشورعزیزمان.شکنجه های روحی وروانی

که دیگر ذهنهای خردوکلان را دچارتشنج کرده است…چه شده است مارا…چرادرک میکنیم میبینیم.رنج میکشیم اما عزتمان را مثال لعبتکانی به دست کسانی سپردیم که  شرافت وانسانیت راخوردن وشعوروعزت راقی کردن…..

پایان