! شیخ دجال وسیل ویرانگر

شیخ دجال و سیل ویرانگر !

از برای مهار این سیلاب

که شده شهرها در آن غرقاب

حضرات در کمال جدیّت

می نمایند به جد مدیریّت

این همه کارشناس گشته بسیج 

می شود آدمی ز حیرت گیج

یک نفر با فرنچ «سرداری»

با فیگور و نشان پاسداری

عکس سلفی درون آب وگل  

شاخص رفع و حل هر مشکل

همه جا رفت و آمد قایق 

با مدیران خبره و لایق   

واژگونی قایقی در آب 

سرنشینانِ غرق در سیلات

در «گمیشان»  و «آق قلا»  مردم

زین همه طرح و نقشه سردگم

تیربار و نفربر زرهی

تا گشاید ز کارها گرهی

انفجار مسیر راه آهن

شاهکاریش ز علم و فوت و فن

آب را دور شهر چرخاندن

تهنیت زین عمل به هم گفتن  

وعده های جدید روحانی 

وام بی بهره جنس مجانی

«اگر»‌و «باید» و «نباید» ها

راه حل تمام مشکلها

شیوه های دروغ درمانی

وه چه تاکتیک خوب و آسانی

شهرهای رها شده در آب

راهکار مهار این سیلاب

«خرم آباد»‌ «دورود» و «پلدختر»

غوطه در آب و سیل ویرانگر

 مردمی هست و نیست شان نابود

راهها منهدم شده مسدود

میهنی در اسارت دیوان  

شده از جور و ظلمشان ویران

شیخ دجال و سیل ویرانگر

گر چه او را بلا شده برسر

نتواند بر او شود چیره

یأس و نومیدی و شب تیره

غاصبان حقوق این میهن

پیروان پلید اهریمن

عنقریت سیل ملت ایران 

نگذارد نشانی از آنان 

 گودرز – ۱۲ فروردین ۹۸