!بیشعورها از خود ممنون اند

● بیشعورها از خود ممنون اند !

● ایمان دارند که موهبتی الهی برای جهانیان اند !

● باور دارند که همه می خواهند از نظرات آن ها در مورد همه چیز مستفیض شوند !

● احساس می کنند که خدا به آن ها وحی کرده تا هر کس را که عقیده ای متفاوت با آن ها دارد مجازات کنند !

● در خرج کردن پول دیگران خبره اند !

● در هر کاری که حرفش به میان بیاید خبره اند !

● عاشق اینند کاری کنند که دیگران مثل مار به خودشان بپیچند !

● به خودشان قبولانده اند هرگز اشتباه نمی کنند !

● همیشه می توانند کسی را پیدا کنند که تقصیراتشان را گردن او بیندازند !

● انتظار دارند که اگر پرستش نمی شوند دست کم به شدت ستایش شوند !

● اعتماد به نفس خودشان را با تحقیر و استهزای دیگران تقویت کنند !

● بیشعورها می توانند دیگران را سرکوب کنند ، اما کسی نمی تواند آن ها را سرکوب کند ، مگر یک بیشعور بزرگتر !