پیاز شده قیمت مرغ

?پیاز شده قیمت مرغ?

مرغ شده قیمت گوشت?

گوشت شده قیمت گوشی?

گوشی شده قیمت ماشین?

ماشین شده قیمت خونه?

خونه شده قیمت کارخونه?

تنها چیزی که ثابت مونده یارانه هاست?