خبرتوخبر این هفته با خبرهای خنده دار از خامنه ای و روحانی و سوتی های تی وی ریش