بد نگوییم آب را نفرین نکن سیلاب را

⚪️ بد نگوییم آب را نفرین نکن سیلاب را

کینه جویی با طبیعت داده این اسباب را

سیل ویرانگر نگو ویرانگری درطبع ماست

شومی این واقعه از نابسامانی بجاست

خوی ویرانگر ک میگویی نه در آب روان

خفته آن چون اژدها در طبع شوم عاملان

عاملان خفته در کابینه مان را خواب برد

شرمتان ای غافلان ایرانمان را آب برد

شومی این غافلان از دست ما قوت گرفت

شرممان از عقلمان از جهلمان نشأت گرفت

پایان