: از گور خر پرسیدم

از گورخر پرسیدم:

ایاتو سیاه هستي باخط های سفید یاکه سفیدی باخط های سیاه؟؟

و گورخر از من پرسید:

ایا توخوبی با عادت های بد یاکه بدی باعادت های خوب؟

ایاارامی بعضی وقت ها شلوغ یا شلوغی بعضی وقتا ارام؟

ایا شادی بعضی روزها غمگین یاغمگینی بعضی وقتا شاد؟

و همچنان پرسید و پرسید و پرسید.

دیگر هیچوقت از گورخری

درباره رنگ پوستش نخواهم پرسید!????

حاکمی به مردمش گفت: صادقانه مشکلات را بگویید

حسنک گفت: گندم و شیری که گفتی چه شد ؟مسکن چه شد؟کارچه شد؟

حاکم گفت؛ممنونم که مرا آگاه کردی،همه چیز درست میشود

سال بعد دوباره حاکم گفت مشکلات را بگویید کسی چیزی نگفت از میان جمع یک نفر آهسته گفت:

 “حسنک چه شد”؟