عمامه نظام آخوندی مانند مار تروریسم و فرقه گرایی است