!وطنم درد می کند

?وطنم درد می کند!

?جنوبش سیاه سرفه دارد،

?شمالش جنگلش می سوزد،

?و سربازهایش

سرِ بازی سرسره بازی می میرند!

?اینجا همیشه مادرانش،

خواب خاک و آتش و خون می بینند.

اینجا

همه جایش پرشده از گل ولای وسیل ومصیبت

???

?در این مرز پر گوهر

ما بدون جنگ هم تلفات می دهیم.

طاقت ندارم

باید بگویم:

?خاک بر سرت سیاست!??

خاک بر سرت

التماس_تفکر

????